Saīsinājumi

Šeit atrodami publicētajos dokumentos biežāk lietotie saīsinājumi un abreviatūras. Vispirms alfabēta secībā minētas abreviatūras un saīsinājumi latviešu valodā, pēc tam krievu alfabēta secībā minētas abreviatūras un saīsinājumi krievu valodā. Aiz abreviatūrām un saīsinājumiem latviešu valodā minēts to pilns atšifrējums; aiz abreviatūrām un saīsinājumiem krievu valodā iekavās minēts to pilns atšifrējums, pēc tam tā tulkojums vai atbilstošā nozīme latviešu valodā. Gadījumos, kad viena jēdziena vai vārdkopas apzīmēšanai ir izmantoti dažādi saīsinājumi, sarakstā minēts biežāk lietotais saīsinājums, bet aiz tā iekavās minēti arī citi šā jēdziena vai vārdkopas saīsinājuma veidi. Kvadrātiekavās minēti tie vārdi, kas nav saīsinājuma tieša sastāvdaļa, taču parasti tiek lietoti kopā ar attiecīgo saīsinājumu.

Saīsinājumi latviešu valodā:

apg. — apgabals

apr. — apraksts

apr. — apriņķis

APSR — Autonomā Padomju Sociālistiskā Republika

ASFPR — Aizkaukāza Sociālistiskā Federatīvā Padomju Republika

AVPP — Apvienotā valsts politiskā pārvalde

c. — ciems

CK — Centrālā komiteja

d. — dēls

f. — fonds

g. — gads

gub. — guberņa

IB — iznīcinātāju bataljons

IeM — Iekšlietu ministrija

IeTK — Iekšlietu tautas komisariāts

KK(b)P — Krievijas Komunistiskā (boļševiku) partija

KKJS (arī: komjaunatne) — Krievijas komunistiskās jaunatnes savienība

KĻKJS (arī: komjaunatne) — Krievijas Ļeņina komunistiskās jaunatnes savienība

l. — lieta

LK(b)P — Latvijas Komunistiskā (boļševiku) partija

LKJS — Latvijas komunistiskā jaunatnes savienība

LKP — Latvijas Komunistiskā partija

LĻKJS (arī komjaunatne) — Latvijas Ļeņina komunistiskā jaunatnes savienība

LNA — Latvijas Nacionālais arhīvs

lp. — lapa

lpp. — lappuse

LPSR — Latvijas Padomju Sociālistiskā Republika

LR — Latvijas Republika

LSD — Latvijas Sociāldemokrātija

LVA — Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīvs

LVU — Latvijas Valsts universitāte

MP — Ministru padome

MTS — Mašīnu-traktoru stacija

nov. — novads

Nr. (arī: num.) — numurs

pag. — pagasts

PDVA — Latvijas Nacionālā arhīva Personāla dokumentu valsts arhīvs

p. i. — pienākumu izpildītājs

PSKP — Padomju Savienības Komunistiskā partija

PSR — Padomju Sociālistiskā Republika

PSRS — Padomju Sociālistisko Republiku Savienība

PTR — Polijas Tautas Republika

raj. — rajons

SPRS — Sociālistisko Padomju Republiku Savienība

tag. — tagad

t. s. — tā sauktais

t. sk. — tajā skaitā

TSP — Tautas saimniecības padome

u. c. — un citi

u. tml. — un tamlīdzīgi

VĀK — Viskrievijas Ārkārtas komisija cīņai ar kontrrevolūciju, spekulāciju un sabotāžu

VK(b)P — Vissavienības Komunistiskā (boļševiku) partija

VDK — Valsts drošības komiteja

VDM — Valsts drošības ministrija

VDP — Valsts drošības pārvalde

VDR — Vācijas Demokrātiskā Republika

VDTK — Valsts drošības tautas komisariāts

VFR — Vācijas Federatīvā Republika

VĻKJS (arī: komjaunatne) — Vissavienības Ļeņina komunistiskās jaunatnes savienība

VPP — Valsts politiskā pārvalde

Saīsinājumi krievu valodā:

Аг. (агент) — aģents

АН (Академия наук) — Zinātņu akadēmija

арх. (архивный) — arhīva

а/с (антисоветский) — pretpadomju

АТС (автоматическая телефонная станция) — automātiskā tālruņu stacija

АУ (Аппарат уполномоченного [КГБ]) — [VDK] Pilnvarotā aparāts

БНД (abreviatūra pārņemta no vācu valodas: BND – Bundesnachrichtendienst) — [VFR] Federālais izlūkošanas dienests

б/п (беспартийный) — bezpartejisks

„В” (вербовка) — vervēšana

ВГУ (arī: 2 Гл. упр.; Второе главное управление [КГБ]) — [VDK] Otrā galvenā pārvalde

ВКП(б) Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков) — Vissavienības Komunistiskā (boļševiku) partija

ВКШ КГБ СССР (Высшая краснознаменная школа Комитета государственной безопасности СССР имени Ф. Э. Дзержинского) — F. Dzeržinska vārdā nosauktā ar Sarkanā karoga ordeni apbalvotā PSRS Valsts drošības komitejas Augstākā skola

ВЛКСМ (arī комсомол; Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи) — Vissavienības Ļeņina komunistiskā jaunatnes savienība (arī komjaunatne)

ВМФ (Военно-морской флот) — Jūras karaflote

ВНР (Венгерская Народная Республика ) — Ungārijas Tautas Republika

ВПШ (Высшая партийная школа) — Augstākā partijas skola

ВРИО (временно исполняющий обязанности) — pienākumu izpildītājs uz laiku

в/ч (войсковая часть) — karaspēka daļa

вхд. Nо (входной номер [документа]) — [dokumenta] ienākošais numurs

ВЧК (Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем) — Viskrievijas ārkārtējā komisija cīņai ar kontrrevolūciju un sabotāžu

г. (год) — gads

г. (arī гор.; город) — pilsēta

ГАИ (Государственная автомобильная инспекция) — Valsts autoinspekcija

г.г. (города) — pilsētas

ГДР (Германская Демократическая Республика) — Vācijas Demokrātiskā Republika

ГИК (arī горисполком; городской исполнительный комитет) — pilsētas izpildu komiteja

ГК (городской комитет) — pilsētas komiteja

гл. (arī глав.; главный) — galvenais

ГО (городской отдел) — pilsētas daļa

ГО (гражданская оборона) — civilā aizsardzība

Год рожд. (arī г. р.; год рождения) — dzimšanas gads

гор. (arī г.; город) — pilsēta

г.р. (arī г. рожд.; год рождения) — dzimšanas gads

гражд. (гражданство) — pilsonība

д. (дом ) — māja

дата рожд. (arī д. р.; дата рождения) — dzimšanas datums

дер. (деревня) — ciems

ДКУА (дополнительная картотека учета агентуры) — aģentūras uzskaites papildus kartotēka

ДОР (дело оперативной разработки) — operatīvās izstrādes lieta

ДОСААФ (arī ДОСАФ; Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту) — Brīvprātīgā armijas, aviācijas un flotes veicināšanas biedrība

ДОСАВ (Добровольное общество содействия авиации) — Brīvprātīgā aviācijas veicināšanas biedrība

ДОСАРМ (Добровольное общество содействия армии) — Brīvprātīgā armijas veicināšanas biedrība

ДРВ (Демократическая Республика Вьетнам) — Vjetnamas Demokrātiskā Republika

д/ф (дело формуляр) — lieta formulārs

ж/д (железная дорога) — dzelzceļš

зав. (заведующий) — vadītājs

заверб. (завербован) — savervēts

ЗАГС ([отдел] записи актов гражданского состояния) — dzimtsarakstu [nodaļa]

зам. (заместитель) — vietnieks

з-д (завод) — rūpnīca

ИАО (Информационно-аналитический отдел) — Informācijas analīzes daļa

и др. (и другие) — un citi

ИО (исполняющий обязанности) — pienākumu izpildītājs

исп. (исполнитель) — izpildītājs

и т.д. (и так далее) — un tā tālāk

ИТЛ (исправительно-трудовой лагерь) — labošanas darbu nometne

и т. п. (и тому подобные) — un tamlīdzīgi

канд. (кандидат) — kandidāts

катег. (категория) — kategorija

к/в (кандидат на вербовку) — vervēšanas kandidāts

кв. (arī к.; квартира) — dzīvoklis

КГБ (Комитет государственной безопасности) — Valsts drošības komiteja

к-з (колхоз; коллективное хзяйство) — kolhozs; kolektīvā saimniecība

к/к (конспиративная квартира) — konspiratīvais dzīvoklis

к-н (капитан) — kapteinis

КНДР (Корейская Народно-Демократическая Республика) — Korejas Tautas Demokrātiskā Republika

КНР (Китайская Народная Республика) — Ķīnas Tautas Republika

КПСС (Коммунистическая партия Советского Союза) — Padomju Savienības Komunistiskā partija

ЛГУ (Латвийский государственный университет) — Latvijas Valsts universitāte

л/д (личное дело) — personas lieta

ЛКСМ (Ленинский коммунистический союз молодёжи) — Ļeņina komunistiskā jaunatnes savienība

ЛМП (Латвийское морское пароходство) — Latvijas jūras kuģniecība

ЛО (Ленинградская область) — Ļeņingradas apgabals

ЛССР (arī Латв. ССР; Латвийская Советская Социалистическая Республика) — Latvijas Padomju Sociālistiskā Republika

ЛСХА (Латвийская сельскохозяйственная академия) — Latvijas Lauksaimniecības akadēmija

л-тн (лейтенант) — leitnants

МВД (Министерство внутренних дел) — Iekšlietu ministrija

МГБ (Министерство государственной безопасности) — Valsts drošības ministrija

МГУ (Московский государственный университет) — Maskavas Valsts universitāte

МНР (Монгольская Народная Республика) — Mongolijas Tautas Republika

МООП (Министерство охраны общественного порядка) — Sabiedriskās kārtības sargāšanas ministrija

МОС (междугородная оперативная связь) — starppilsētu operatīvie sakari

м-р (майор) — majors

МССР (Молдавская Советская Социалистическая Республика) — Moldāvijas Padomju Sociālistiskā Republika

м-ц (месяц) — mēnesis

нац. (национальность) — tautība

нач. (начальнк) — priekšnieks

НИИ (научно-исследовательский институт) — zinātniski pētnieciskais institūts

НКВД (Народный комиссариат внутренних дел) — Iekšlietu tautas komisariāts

НКГБ (Народный комиссариат государственной безопасности) — Valsts drošības tautas komisariāts

н/н (arī "НН"; наружное хаблюдение) — ārējā novērošana

Nо (номер) — numurs

№ личн. дела (номер личного дела) — personas lietas numurs

НРБ (Народная Республика Болгария) — Bulgārijas Tautas Republika

ОББ (Отдел по борьбе с бандитизмом) — Bandītisma apkarošanas daļa

обл. (область) — apgabals

образов. (образование) — izglītība

ОБХСС (Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности) — Nodaļa cīņai ar sociālistiskā īpašuma izlaupīšanu

ОВД (Отдел внутренних дел) — Iekšlietu daļa

ОВИР (Отдел виз и регистрации) — Vīzu un reģistrācijas daļa

ОГПУ (Объединённое государственное политическое управление) — Apvienotā valsts politiskā pārvalde

ОК (Отдел кадров) — Kadru daļa

ОКГБ (отдел / отделение Комитета государственной безопасности) — Valsts drošības komitejas daļa / nodaļa

ОКПП (Отдельный контрольно пропускной / пограничный пункт) — Atsevišķs caurlaides / robežsardzes kontroles punkts

ОО (Особый отдел) — Sevišķā daļa

ОП (особый период) — īpašais periods

опер. (оперативный; arī оперативник) — operatīvs; arī operatīvais [darbinieks]

оп./уп. (arī оп./уполн.; оперативный уполномоченный) — operatīvais pilnvarotais

ОС (оперативная связь) — operatīvie sakari

ОСОАВИАХИМ (Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству) — Aizsardzības, aviācijas un ķīmiskās celtniecības veicināšanas biedrība

отд. (отдел) — daļa

ОТО (Оперативно-технический отдел) — Operatīvi tehniskā daļa

отч. (отчество) — tēva vārds

ОУР (Отдел уголовного розыска) — Kriminālizmeklēšanas daļa

парт. (партийность) — partijas piederība

ПВО (противо-воздушная оборона) — pretgaisa aizsardzība

ПВС (Президиум Верховного Совета) — Augstākās Padomes prezidijs

ПГУ (arī: 1 Гл. упр.; Первое главное управление [КГБ]) — [VDK] Pirmā galvenā pārvalde

п-к (arī полк-к; полковник) — pulkvedis

ПМС (правительственная междугородная связь) — valdības starppilsētu sakari

п/о (производственное обьединение) — ražošanas apvienība

пос. (посёлок) — ciemats

ПНР (Польская Народная Республика) — Polijas Tautas Republika

п/п (по порядку) — pēc kārtas

п/п-к (arī подп-к; подполковник) — apakšpulkvedis

преп. (преподаватель) — pasniedzējs, skolotājs

Приб ВО (Прибалтийский военный округ) — Baltijas kara apgabals

Приб ПО (Прибалтийский пограничный округ) — Baltijas robežapsardzības apgabals

„РВ” (резерв на вербовку) — vervēšanas rezerve

р/д (рабочее дело) — darba lieta

РИК (районный исполнительный комитет) — rajona izpildu komiteja

РК (районный комитет) — rajona komiteja

РКИИГА (Рижский Краснознамённый институт инженеров гражданской авиации) — Sarkankarogotais Rīgas civilās aviācijas inženieru institūts

РККА (Рабоче-крестьянская Красная армия) — Strādnieku-zemnieku Sarkanā armija

р-н (район) — rajons

РО (районный отдел; районное отделение) — rajona daļa; rajona nodaļa

РОВД (районный отдел внутренних дел) — rajona iekšlietu daļa

РСДРП (Российская социал-демократическая рабочая партия) — Krievijas Sociāldemokrātiskā strādnieku partija

РСФСР (Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика) — Krievijas Padomju Federatīvā Sociālistiskā Republika

РЭЗ (Рижский электромашиностроительный завод) — Rīgas elektromašīnbūves rūpnīca

с. (село) — ciems

с. (страница) — lappuse

с. г. (сего года) — šā gada

с-з (совхоз; советское хзяйство) — sovhozs; padomju saimniecība

СМ (Совет министров) — Ministru padome

СНК (Совет народных комиссаров) — Tautas komisāru padome

сов. секретно (arī сс; совершенно секретно) — pilnīgi slepeni

СОУД (Система объединённого учёта данных [о противнике]) — Apvienotā datu uzskaites sistēma [par pretinieku]

СПТУ (среднее профессионально-техническое училище) — vidējā profesionāli tehniskā mācību iestāde

ср. (средний) — vidus [attiecībā uz vidusskolu vai vidējo izglītību]

с/с (arī с/совет; сельский совет) — ciema padome

ССР (Советская Социалистическая Республика) — Padomju Sociālistiskā Republika

СССР (Союз Советских Социалистических Республик) — Padomju Sociālistisko Republiku Savienība

ст. (старший) — vecākais

ст. (статья) — likuma pants

США (Соединённые Штаты Америки) — Amerikas Savienotās Valstis

СФРЮ (Социалистическая Федеративная Республика Югославия) — Dienvidslāvijas Sociālistiskā Federatīvā Republika

тов. (arī т.; товарищ) — biedrs

тр-т (транспорт) — transports

“ТС” (текст скрытый) — slēptais teksts

тт. (товарищи) — biedri

УБХСС (Управление по борьбе с хищениями социалистической собственности) — Pārvalde cīņai ar sociālistiskā īpašuma izlaupīšanu

УВД (Управление внутренних дел) — Iekšlietu pārvalde

УК (Уголовный кодекс) — Kriminālkodekss

УКГБ (Управление Комитета государственной безопасности) — Valsts drošības komitejas pārvalde

УМГБ (Управление Министерства государственной безопасности) — Valsts drošības ministrijas pārvalde

ул. (улица) — iela

УО (уездный отдел) — apriņķa daļa

УССР (Украинская Советская Социалистическая Республика) — Ukrainas Padomju Sociālistiskā Republika

УУР (Управление уголовного розыска) — Kriminālās izmeklēšanas pārvalde

учр. (учреждение) — iestāde

фам. (фамилия) — uzvārds

ФИНО (Финансовый отдел) — Finanšu daļa

ФРГ (Федеративная Республика Германии) — Vācijas Federatīvā Republika

х. (arī хут.; хутор) — viensēta

ЦК (Центральный комитет) — Centrālā komiteja

ч. (часть) — daļa

чл. (член) — loceklis, biedrs

ЧССР (Чехословацкая Социалистическая Республика) — Čehoslovākijas Sociālistiskā Republika

шк. (школа) — skola

экз. (экземпляр) — eksemplārs

ЮАС (Южно-Африканский Союз) — Dienvidāfrikas Savienība

я/к (явочная квартира) — satikšanās dzīvoklis