Saīsinājumi

Šeit atrodami publicētajos dokumentos biežāk lietotie saīsinājumi un abreviatūras. Tā kā dokumentos minētie saīsinājumi un abreviatūras ir krievu valodā, tad to atšifrējums ir dots krievu alfabēta secībā. Aiz abreviatūrām un saīsinājumiem iekavās minēts to pilns atšifrējums krievu valodā, pēc tam tā tulkojums vai atbilstošā nozīme latviešu valodā. Gadījumos, kad viena jēdziena vai vārdkopas apzīmēšanai ir izmantoti dažādi saīsinājumi, sarakstā minēts biežāk lietotais saīsinājums, bet aiz tā iekavās minēti arī citi šā jēdziena vai vārdkopas saīsinājuma veidi. Kvadrātiekavās minēti tie vārdi, kas nav saīsinājuma tieša sastāvdaļa, taču parasti tiek lietoti kopā ar attiecīgo saīsinājumu.

АН (Академия наук) — Zinātņu akadēmija

арх. (архивный) — arhīva

АТС (автоматическая телефонная станция) — automātiskā tālruņu stacija

б/п (беспартийный) — bezpartejisks

„В” (вербовка) — vervēšana

ВЛКСМ (arī комсомол; Всесоюзный ленинский коммунистический союз молодёжи) — Vissavienības ļeņiniskā komunistiskā jaunatnes savienība (arī komjaunatne)

ВМФ (Военно-морской флот) — Jūras karaflote

ВРИО (временно исполняющий обязанности) — pienākumu izpildītājs uz laiku

в/ч (войсковая часть) — karaspēka daļa

г. (год) — gads

г. (arī гор.; город) — pilsēta

ГАИ (Государственная автомобильная инспекция) — Valsts autoinspekcija

ГИК (arī горисполком; городской исполнительный комитет) — pilsētas izpildu komiteja

ГК (городской комитет) — pilsētas komiteja

гл. (arī глав.; главный) — galvenais

ГО (городской отдел) — pilsētas daļa

ГО (гражданская оборона) — civilā aizsardzība

Год рожд. (arī г. р.; год рождения) — dzimšanas gads

гражд. (гражданство) — pilsonība

д. (дом ) — māja

дата рожд. (arī д. р.; дата рождения) — dzimšanas datums

ДКУА (дополнительная картотека учета агентуры) — aģentūras uzskaites papildus kartotēka

ж/д (железная дорога) — dzelzceļš

зав. (заведующий) — vadītājs

заверб. (завербован) — savervēts

ЗАГС ([отдел] записи актов гражданского состояния) — dzimtsarakstu [nodaļa]

зам. (заместитель) — vietnieks

з-д (завод) — rūpnīca

и др. (и другие) — un citi

и т. п. (и тому подобные) — un tamlīdzīgi

катег. (категория) — kategorija

к/в (кандидат на вербовку) — vervēšanas kandidāts

кв. (arī к.; квартира) — dzīvoklis

КГБ (Комитет государственной безопасности) — Valsts drošības komiteja

к-з (колхоз; коллективное хзяйство) — kolhozs; kolektīvā saimniecība

к/к (конспиративная квартира) — konspiratīvais dzīvoklis

к-н (капитан) — kapteinis

КПСС (Коммунистическая партия Советского Союза) — Padomju Savienības Komunistiskā partija

ЛГУ (Латвийский государственный университет) — Latvijas Valsts universitāte

л/д (личное дело) — personas lieta

ЛКСМ (Ленинский коммунистический союз молодёжи) — Ļeņina komunistiskā jaunatnes savienība

ЛМП (Латвийское морское пароходство) — Latvijas jūras kuģniecība

ЛССР (arī Латв. ССР; Латвийская Советская Социалистическая Республика) — Latvijas Padomju Sociālistiskā Republika

ЛСХА (Латвийская сельскохозяйственная академия) — Latvijas Lauksaimniecības akadēmija

л-тн (лейтенант) — leitnants

МВД (Министерство внутренних дел) — Iekšlietu ministrija

МГБ (Министерство государственной безопасности) — Valsts drošības ministrija

МОС (междугородная оперативная связь) — starppilsētu operatīvie sakari

м-р (майор) — majors

нац. (национальность) — tautība

нач. (начальнк) — priekšnieks

НИИ (научно-исследовательский институт) — zinātniski pētnieciskais institūts

НКВД (Народный комиссариат внутренних дел) — Iekšlietu tautas komisariāts

Nо (номер) — numurs

№ личн. дела (номер личного дела) — personas lietas numurs

ОББ (Отдел по борьбе с бандитизмом) — Bandītisma apkarošanas daļa

обл. (область) — apgabals

образов. (образование) — izglītība

ОБХСС (Отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности) — Nodaļa cīņai ar sociālistiskā īpašuma izlaupīšanu

ОВД (Отдел внутренних дел) — Iekšlietu daļa

ОВИР (Отдел виз и регистрации) — Vīzu un reģistrācijas daļa

ОКГБ (отдел / отделение Комитета государственной безопасности) — Valsts drošības komitejas daļa / nodaļa

ОКПП (Отдельный контрольно пропускной / пограничный пункт) — Atsevišķs caurlaides / robežsardzes kontroles punkts

ОО (Особый отдел) — Sevišķā daļa

ОП (особый период) — īpašais periods

опер. (оперативный; arī оперативник) — operatīvs; arī operatīvais [darbinieks]

оп./уп. (arī оп./уполн.; оперативный уполномоченный) — operatīvais pilnvarotais

ОС (оперативная связь) — operatīvie sakari

ОТО (Оперативно-технический отдел) — Operatīvi tehniskā daļa

отч. (отчество) — tēva vārds

ОУР (Отдел уголовного розыска) — Kriminālizmeklēšanas daļa

парт. (партийность) — partijas piederība

ПВО (противо-воздушная оборона) — pretgaisa aizsardzība

ПГУ (Первое главное управление) — Pirmā galvenā pārvalde

п-к (arī полк-к; полковник) — pulkvedis

ПМС (правительственная междугородная связь) — valdības starppilsētu sakari

п/о (производственное обьединение) — ražošanas apvienība

пос. (посёлок) — ciemats

п/п (по порядку) — pēc kārtas

п/п-к (arī подп-к; подполковник) — apakšpulkvedis

преп. (преподаватель) — pasniedzējs, skolotājs

Приб ВО (Прибалтийский военный округ) — Baltijas kara apgabals

Приб ПО (Прибалтийский пограничный округ) — Baltijas robežapsardzības apgabals

„РВ” (резерв на вербовку) — vervēšanas rezerve

р/д (рабочее дело) — darba lieta

РИК (районный исполнительный комитет) — rajona izpildu komiteja

РКИИГА (Рижский Краснознамённый институт инженеров гражданской авиации) — Sarkankarogotais Rīgas civilās aviācijas inženieru institūts

р-н (район) — rajons

РО (районное отделение) — rajona nodaļa

РОВД (районный отдел внутренних дел) — rajona iekšlietu daļa

РСФСР (Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика) — Krievijas Padomju Federatīvā Sociālistiskā Republika

с-з (совхоз; советское хзяйство) — sovhozs; padomju saimniecība

СМ (Совет министров) — Ministru padome

сов. секретно (arī сс; совершенно секретно) — pilnīgi slepeni

СПТУ (среднее профессионально-техническое училище) — vidējā profesionāli tehniskā mācību iestāde

ср. (средний) — vidus [attiecībā uz vidusskolu vai vidējo izglītību]

с/с (arī с/совет; сельский совет) — ciema padome

ССР (Советская Социалистическая Республика) — Padomju Sociālistiskā Republika

СССР (Союз Советских Социалистических Республик) — Padomju Sociālistisko Republiku Savienība

ст. (старший) — vecākais

США (Соединённые Штаты Америки) — Amerikas Savienotās Valstis

УБХСС (Управление по борьбе с хищениями социалистической собственности) — Pārvalde cīņai ar sociālistiskā īpašuma izlaupīšanu

УВД (Управление внутренних дел) — Iekšlietu pārvalde

УКГБ (Управление Комитета государственной безопасности) — Valsts drošības komitejas pārvalde

ул. (улица) — iela

УУР (Управление уголовного розыска) — Kriminālās izmeklēšanas pārvalde

фам. (фамилия) — uzvārds

ФИНО (Финансовый отдел) — Finanšu daļa

ФРГ (Федеративная Республика Германии) — Vācijas Federatīvā Republika

х. (arī хут.; хутор) — viensēta

ЦК (Центральный комитет) — Centrālā komiteja

чл. (член) — loceklis, biedrs

шк. (школа) — skola

экз. (экземпляр) — eksemplārs

я/к (явочная квартира) — satikšanās dzīvoklis