Latvijas Nacionālā arhīva tīmekļvietnē publicēto LPSR Valsts drošības komitejas (VDK) dokumentu un netieši ar VDK saistīto dokumentu izmantošanas nosacījumi

VDK dokumentu juridiskais statuss

Pamatojoties uz VDK likuma 7.2 panta piekto daļu, Arhīva tīmekļvietnē publicētajos VDK dokumentos esošā informācija ir informatīva rakstura ziņas un nerada juridiskas sekas bez atbilstoša fakta konstatējuma tiesas nolēmumā.

Vispārīgie nosacījumi

VDK dokumentu izmantošanas nosacījumus nosaka šādi normatīvie akti:

VDK dokumentu izmantošanas mērķis un pienākums dokumentus izmantot atbilstoši mērķim

Personai jāievēro, ka tai atļauts izmantot VDK dokumentus un tajos esošos fizisko personu datus vienīgi personas norādītajam VDK dokumentu izmantošanas mērķim, kam jābūt likumīgam, atbilstošā apjomā, pēc iespējas minimizējot datu apstrādi, ievērojot normatīvo aktu, tai skaitā fizisko personu personas datu apstrādes un aizsardzības, prasības.

Likumīgs VDK dokumentu izmantošanas mērķis

Likumīgam VDK dokumentu izmantošanas mērķim ir jāatbilst VDK likumam:

Ja reģistrējoties mērķis nav norādīts, vai norādītais mērķis neatbilst VDK likumam tiks uzskatīts, ka dokumentu izmantošanas mērķis ir “Personīgai lietošanai”

Dokumentu izmantošana juridiskas personas vai institūcijas uzdevumā

Ja persona dokumentus izmanto institūcijas vai juridiskās personas pilnvarojumā, vai uzdevumā, tad papildus tai informācijai, kas jānorāda fiziskai personai, reģistrējoties VDK dokumentu izmantošanai Arhīva tīmekļvietnē, jānorāda institūcijas vai juridiskās personas nosaukums, juridiskā adrese, reģistrācijas numurs un informācija par pilnvarojumu vai uzdevumu, tai skaitā ziņas par pilnvarojuma vai uzdevuma dokumentu (ziņas par dokumenta autoru, dokumenta datumu, reģistrācijas numuru, nosaukumu un dokumenta saturu u.tml.). To norāda piezīmju ailē.

Personas atbildība

Saskaņā ar VDK likuma 7.1 panta sesto daļu “Persona, kura pieprasa un iegūst informāciju no Latvijas Nacionālā arhīva dokumentiem, ir atbildīga par šīs informācijas, tostarp personas datu, izmantošanu”

Arhīvs nenes atbildību par šo personu rīcību.

Fizisko personu personas datu apstrāde VDK dokumentos

Veicot fizisko personu datu apstrādi VDK dokumentos, persona kļūst par fizisko personu datu pārzini un personai jāievēro Datu regulas un Datu likuma prasības un datu apstrādes principus: likumīgums, godprātīga un pārredzamība, nolūka ierobežojums, datu minimizēšana; precizitāte, glabāšanas ierobežojums, integritāte un konfidencialitāte, pārskata atbildība. Piemēram, pārzinis, veicot personas datu apstrādi, nodrošina godprātīgu attieksmi pret personas datiem. Personas dati tiek apstrādāti tikai atbilstoši paredzētajam mērķim un tam nepieciešamajā apjomā.

Publicēto dokumentu kopiju pārpublicēšana

Dokumentu pārpublicēšana bez saskaņošanas ar Arhīvu nav atļauta.

Reģistrētie lietotāji vispārējā kārtībā (izmantojot e-pakalpojumu vai sūtot pieprasījumu uz e-pastu LNA@arhivi.gov.lv), var pasūtīt labākā izšķirtspējā to dokumentu kopijas, kuru oriģināli glabājas arhīvā. Pakalpojuma izmaksas nosaka LNA cenrādis.

VDK darbinieku, informatoru un ar VDK darbību saistīto personu personas datu izmantošana

Atbilstoši VDK likuma 3. pantam un 7.2 panta sestajai daļai uz VDK darbiniekiem, informatoriem un ar VDK darbību saistītām personām – attiecībā uz Arhīva tīmekļvietnē publicētajiem fiziskās personas datiem netiek piemērotas Datu regulas 15., 16., 18., 19. un 21.pantā noteiktās datu subjekta tiesības – tiesības prasīt labot datus, tiesības uz datu dzēšanu (tiesības „tikt aizmirstam”), tiesības prasīt ierobežot datu apstrādi, tiesības iebilst pret datu apstrādi, ciktāl tās var nepieļaut vai būtiski traucēt VDK likuma mērķu sasniegšanu.

Personas (dokumentu izmantotāja) datu apstrāde Arhīvā

Arhīvs veic dokumenta izmantotāja to datu apstrādi, kuri noteikti normatīvajos aktos. Saskaņā ar LNA darbības noteikumu 25.1 punktu Arhīvs apstrādā šādus personas datus: vārdu, uzvārdu, personas kodu vai ārzemnieka identifikācijas kodu, kas ierakstīts viņa personu apliecinošajā dokumentā, un valsti, kas izsniegusi dokumentu, elektroniskā pasta adresi, lietotāja vārdu un paroli, informāciju par personas norādīto VDK dokumentu izmantošanas mērķi un, ja persona dokumentus izmanto institūcijas vai juridiskas personas pilnvarojumā vai uzdevumā, informāciju par institūcijas vai privāto tiesību juridiskās personas nosaukumu, juridisko adresi, reģistrācijas numuru un informāciju par pilnvarojumu vai uzdevumu, tai skaitā ziņas par pilnvarojuma vai uzdevuma dokumentu.

Reģistrējoties var nenorādīt personas kodu, ja izmantošanas mērķis ir "Personīgai lietošanai"". Šajā gadījumā pēc 01.05.2019. nebūs pieejama paplašinātā vietnes versija.

Kontus, kas nav izmatoti ilgāk par gadu dzēš kopā ar visiem datiem.

Arhīvā veiktās fizisko personu apstrādes nosacījumiem nosaka Arhīva datu apstrādes privātuma politika, ar kuru var iepazīties Arhīva mājaslapā internetā.